Verder winkelen

1) Algemeen

 • Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden;
 • Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere ‘(rechts-) persoon’ die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en, behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 • Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds;

2) Aanbiedingen

 • Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven;
 • Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
 • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren;
 • Geoffreerde prijzen gelden slechts voor geoffreerde hoeveelheden;
 • Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot levering dan wel aanvaarding van enige order;
 • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen c.q. orders zonder opgave van redenen te weigeren;

3) Overeenkomst

 • De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen twee werkdagen heeft geprotesteerd en is alleen dan voor ons bindend indien deze onzerzijds getekend is door een tot het aangaan van de overeenkomst bevoegde persoon;
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon;
 • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame van de wederpartij binnen acht werkdagen na datum van factuur;
 • Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verbintenis op te schorten indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen;
 • Wij zijn bevoegd –indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten– voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan dewederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen;

4) Prijzen

 • Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen;
 • Tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen, gebaseerd op de tijdens de offerterespectievelijk, orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten, gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in de Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 • In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om 3 maanden na de datum van het sluiten van de overeenkomst de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld;

5) Levering en levertijd

 • Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij, exclusief montage en aansluitingen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn hebben verlaten. Indien wij voor het binnenlands transport van transportmiddelen van derden gebruikmaken, geldt als levering de afgifte der goederen aan de vervoerder of expediteur. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons op de factuur of anderszins schriftelijk wordt aangegeven;
 • De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan;
 • Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn en die aan de buitenkant zichtbaar zijn, dient de wederpartij meteen op de afleveringsbon, de factuur en/of devervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en reclames dienaangaande niet meer in behandeling te worden genomen. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, maar niet aan de buitenkant zichtbaar zijn, dient de wederpartij binnen 2 werkdagen na (af)levering schriftelijk aan ons te melden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en reclames dienaangaande niet meer in behandeling te worden genomen;
 • Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van deze voorwaarden;
 • De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 • Overeengekomen leveringstermijnen hebben niet de strekking ons bij overschrijding daarvan in verzuim te doen zijn;
 • Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Uitsluitend in het geval van excessieve overschrijding van de levertijd die aan onze schuld te wijten is, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, evenwel niet nadat ons alsnog een redelijke nakomingstermijn is gegund. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Alle kosten verbonden aan de opslag van na het verstrijken van de leveringstijd niet afgenomen goederen zijn voor rekening van de wederpartij;

6) Transport / Risico

 • De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen;
 • De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, indien en voor zover niet door ons verzekerd, zelfs dan wanneer de vervoerden vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor eventuele claims van de vervoerders van de door ons geleverde goederen;

7) Montage en montagekosten

 • De koper dient ervoor te zorgen dat de voor montage eventueel benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, tijdig en kosteloos op de juiste plaats te onzer beschikking staan;
 • Montage-, reis- en verblijfskosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie waaronder wordt verstaan dat wij na afloop van de montage van de goederen het werkelijk aantal gewerkte aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van de te installeren apparatuur, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en eventueel speciale voorzieningen in rekening zullen brengen;

8) Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 • Een tekortkoming kan ons in ieder geval niet worden toegerekend in de volgende (niet limitatief opgesomde) gevallen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmogelijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers;
 • Indien naar ons oordeel de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de niet toerekenbare tekortkoming oplevert zich niet meer voordoet;
 • Indien naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden. In dit geval is geen der partijen jegens elkaar gehouden tot enige (gevolg)schadevergoeding;
 • Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid is gebleken;

9) Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de onjuiste gegevens en adviezen van ons personeel dan wel fouten voorkomende in folders, brochures, websites en/of andere reclame-uitingen;
 • Behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, schade aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor (gevolg)schade welke is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvoor voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft;
 • Indien in recht zou komen vast te staan dat wij, niettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk zijn, op welke grond ook, is onze aansprakelijkheid te allen tijde (primair) beperkt tot het bedrag door onze aansprakelijkheidsassuradeuren voor deze schade wordt uitgekeerd. Indien voor deze schade door onze aansprakelijkheidsassuradeuren niet wordt uitgekeerd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde (secundair) beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag corresponderende met de door ons aan de wederpartij gezonden c.q. te zenden factuur voor de geleverde diensten waarmee de betreffende aansprakelijkheid verband houdt c.q. waaruit de betreffende aansprakelijkheid voortvloeit;
 • De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoe dan ook genaamd en op welke grond dan ook gebaseerd;
 • Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt in ieder geval indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van levering respectievelijk op de dag dat de periode waarbinnen reclame mogelijk is afgelopen, kenbaar is gemaakt;

10) Garantie

 • Wij garanderen de door ons nieuw te leveren apparatuur voor de duur van één jaar, hetgeen inhoudt dat wij ons verplichten gedurende dit tijdvak voor aanwijsbare materiaal- en constructiefouten op te komen. Dergelijke gebreken dienen ons zo spoedig mogelijk na  aflevering medegedeeld te worden, waarna wij de desbetreffende apparaten respectievelijk onderdelen zullen vervangen ofwel doen repareren. De hiervoor genoemde garantietermijn van één jaar wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld reparatie of omruil;
 • Voor de verzending worden alle apparaten zorgvuldig beproefd. Reclames tengevolge van materiaal- of constructiefouten kunnen eerst in behandeling worden genomen, wanneer de desbetreffende goederen respectievelijk onderdelen aan ons geretourneerd zijn;
 • Wanneer de koper de opstelling enz. van de installatie zelf wenst uit te voeren, dan wijzen wij elke aansprakelijkheid van de hand, indien niet onmiddellijk, of wel uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, eventuele gebreken zijn opgegeven. In dit geval zijn wij slechts verantwoordelijk voor hetgeen vooraf schriftelijk overeengekomen is. De garantie blijft slechts van kracht indien de installatie op de juiste wijze bediend en gebruikt wordt, daaraan geen enkele wijziging of reparatie heeft plaatsgehad –behoudens door ons eigen personeel– en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren;
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
  - Onderhoudsvoorschriften
  - Anders dan normaal gebruik
  - Normale slijtage
  - Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever
  - Door opdrachtgever en/of derden toegepaste niet originele onderdelen
  - En indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product

11) Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldi). Het in de eerste volzin bepaalde geldt terzake van vorderingen betreffende de tegenprestatie van door ons aan de wederpartij krachtens overeenkomst, ook een eerdere of latere overeenkomst, geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten;
 • De wederpartij is vóór de in artikel 11.1 bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan hebben wij het recht om alle door ons geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de wederpartij of de bevoegde rechterlijke instantie daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze goederen zich bevinden. Tevens is al dan iedere vordering terstond opeisbaar;
 • Terugnamen overeenkomstig het in artikel 11.2 gestelde laat ons recht op (volledige) schadevergoeding, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, onverlet;
 • De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch daarop mogen geen zekerheidsrechten in welke vorm dan ook worden gevestigd;

12) Opschorting/ontbinding

 • In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van etaling, aanvraag van surséance of liquidatie van zaken van de wederpartij, in geval van diens overlijden, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar;
 • Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, de voor haar uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid– van het bedrijf van de wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten;

13) Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt;
 • Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van onze oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij, alsmede van de eventuele rente en van de door ons gemaakte (invordering)kosten;
 • In gevallen dat de wederpartij:
  - In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
  - Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  - Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  - Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  - Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de  doelstelling van zijn bedrijf.
 • Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

14) Rente en kosten

 • Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag;
 • Alle te maken gerechtelijk- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij;

15) Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de ‘United Nations Convention on Contracts for the international Sales of Goods’ (‘Weens Koopverdrag’);

16) Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te ’s- Gravenhage, tenzij wij verkiezen de Rechter te aanvaarden welke de wet aanwijst. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 28113296

Electro Medico Nederland B.V.
De Ren 52 c
6562 JK Groesbeek
Tel: 024-20 30 213

Kvk Rijnland nummer: 28113296
BTW nummer: 8177.10.735.B01